Naše mateřská škola

Historie a současnost

Naše mateřská škola je jednotřídní. Je to jediná škola v malé obci. Budova je přestavěná ze starší hospodářské budovy a upravená pro provoz mateřské školy.

Původně vznikla ze zemědělského útulku, později byla přebudována na jednotřídní mateřskou školu. Zvyšující se počet dětí v obci měl za následek otevření další třídy v roce 1979, která byla v roce 1992 opět uzavřena kvůli nízkému počtu dětí.

V roce 2003 se stala mateřská škola součástí Základní školy Žádovice, která vstoupila do právního subjektu.

Z důvodu poklesu dětí byla základní škola v roce 2005 zrušena a mateřská škola se stává samostatným právním subjektem. Spolu se školou je zrušena také kuchyně, jídlo se nyní dováží ze Základní školy Žeravice.

V roce 2005 jsme vybavili zahradu novými průlezkami, v roce 2006 proběhla rekonstrukce hygienického zařízení pro děti, o prázdninách 2010 byla provedena výměna oken, zateplení celé budovy i se střechou a výměna podlahové krytiny ve třídě a v šatně.

Zaměření mateřské školy

Naše vesnice leží mezi dvěma městy, Kyjovem a Bzencem, v kraji zemědělství, vinařství a folklórních tradic.

Poloha a charakter vesnice, ve které děti žijí, přímo určují prostředky vzdělávání, které využíváme k dosahování hlavních vzdělávacích cílů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Prostřednictvím našeho Školního vzdělávacího programu se snažíme rozvíjet dítě, jeho učení a poznání. Seznamováním s nejbližším okolím vesnice, poznáváním přírody a života v našem lese vedeme dítě k osvojování základů hodnot, jako je láska k lidem, k jejich práci, k folklóru a tradicím, na které je naše vesnice zaměřena. Rozhled dětí obohacujeme o kulturní a sportovní zážitky měst Kyjova a Bzence (návštěva kin, divadel, muzeí, knihovny, plaveckého bazénu apod.). Veškeré činnosti jsou zaměřovány na získávání samostatnosti a schopnosti dítěte.

Cíle, které jsme si stanovili:

 1. Respektovat hru jako jednu z hlavních čiností dítěte během celodenního pobytu v mateřské škole

 2. Vést děti k samostatnosti, tvořivosti, zdravému sebevědomí a fyzické zdatnosti

Mateřská škola spolupracuje:

 • s Obecním úřadem Žádovice (zajišťujeme kulturní vystoupení při vítání občánků,  krojového plesu, spolupracuje při organizování dětského dne, karnevalu, mikulášské besídky, hodů apod.)

 • se složkami obce - TJ Sokol, hasiči

 • Spektrum Žádovice. o.s.

 • Kino Panorama Kyjov

 • Divadélko Řád červených nosů

 • Plavecká škola Bzenec

 • Speciálně pedagogické centrum Hodonín

 • Pedagogicko psychologická poradna Hodonín

 • Ekor Kyjov

 • Městká knihovna Kyjov

 • ZŠ Ježov, ZŠ Žeravice

Doplňující programy:

 • Plavecký výcvik

 • Ekologický program

 • Spolupráce jako partnerství - dobrovolná pomoc rodičů při organizování akcí pro děti, spolupráce s obcí a složkami obce, občanských sdružením Spektrum Žádovice, o.s.

Další aktivity:

 • Zahradní slavnost k zahájení školního roku - Dýnijáda s pasováním předškoláků

 • Drakijáda

 • Mikulášská besídka

 • Strojení vánočního stromu na návsi

 • Vánoční zpívání u stromu na návsi

 • Vánoce v MŠ, besídka

 • Krojový ples - předtančení Moravské besedy

 • Den otevřených dveří u příležitosti zápisu dětí do MŠ

 • Návštěva místní knihovny a Městské knihovny v Kyjově

 • Školní výlet s rodiči

 • Den dětí v obci

 • Dětská olympiáda

 • Poslední zvonění - rozloučení se školáky, se školním rokem

 • 1 x za měsíc filmové představení v Kyjově

 • 5 x za školní rok návštěva divadelní společnosti v MŠ

 • Exkurze k hasičům a na policii

 • Výstavy