Naše mateřská škola

Naše mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 28 dětí. Je to jediná škola v malé obci.

Provoz školy zabezpečují dvě pedagogické a jedna provozní pracovnice.

 Školní stravování pro naši školu zajišťuje školní jídelna ze Základní školy Žeravice a jídlo k nám dováží firma Formanka Žeravice – paní Marie Menšíková.

 Poloha a charakter vesnice, ve které děti žijí, přímo určují prostředky vzdělávání, které využíváme k dosahování hlavních vzdělávacích cílů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Snažíme se rozvíjet dítě, jeho učení a poznání. Seznamováním s nejbližším okolím vesnice, poznáváním přírody a života v našem lese vedeme dítě k osvojování základů hodnot, jako je láska k lidem, k jejich práci, k folklóru a tradicím, na které je naše vesnice zaměřena. Rozhled dětí obohacujeme o kulturní a sportovní zážitky okolních měst - návštěva kin, divadel, muzeí a knihovny v Kyjově, plaveckého bazénu ve Bzenci apod. Veškeré činnosti jsou zaměřovány na získávání samostatnosti a schopnosti dítěte.

 Mateřská škola spolupracuje:

· s Obecním úřadem Žádovice (zajišťujeme kulturní vystoupení při vítání občánků, krojového plesu, spolupracuje při organizování dětského dne, karnevalu, mikulášské besídky, hodů apod.)

· se složkami obce - TJ Sokol, hasiči

· Spektrum Žádovice. o.s.

· Kino Panorama Kyjov

· Plavecká škola Bzenec

· Speciálně pedagogické centrum Hodonín

· Pedagogicko psychologická poradna Hodonín

· Ekor Kyjov

· Městká knihovna Kyjov

· ZŠ Ježov, ZŠ Žeravice

 Doplňující programy:

· Plavecký výcvik

· Keramika

· Ekologický program

· Spolupráce jako partnerství - dobrovolná pomoc rodičů při organizování akcí pro děti, spolupráce s obcí a složkami obce, občanských sdružením Spektrum Žádovice, o.s.

 Další aktivity:

· Zahradní slavnost k zahájení školního roku - Dýnijáda s pasováním předškoláků

· Vánoce v MŠ - mikulášská a vánoční besídka, strojení vánočního stromu před MŠ

· Dětský krojový ples- předtančení Moravské besedy

· Karneval

· Školní výlet s rodiči

· Den dětí

· Poslední zvonění - rozloučení se školáky, se školním rokem

· Filmová a divadelní představení v Kyjově

· Malá divadýlka v MŠ

· Exkurze do knihoven, k hasičům a na policii

· Výstavy

 Režim dne v MŠ:

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.00 hod. Škola je po celou dobu jejího provozu uzamčena. Rodiče mají přístup do mateřské školy v době scházení a rozcházení dětí pomocí elektronických čipů.

Scházení dětí je stanoveno od 6.30 do 8.30 nejpozději, rozcházení od 14.35 do 16.00 hod. Povinné předškolní vzdělávání je stanoveno od 8.00 do 12.00 hod.

6.30 – 8.30 scházení dětí

6.30 – 9.00 spontánní hry, ranní kruh, zapojení do řízených, individuálních nebo skupinových činností navozených učitelkou, individuální práce, pohybové aktivity

9.00 – 9.30 průběžná svačina dle potřeb dětí

9.15 – 9.45 diskuse, řízené individuální nebo skupinové činnosti

(v letních měsících podle počasí se většina těchto činností přesouvá ven – na školní zahradu)

9.45 – 10.00 příprava na pobyt venku

10.00 – 12.00 pobyt venku

12.00 – 12.30 oběd

12.30 – 14.00 odpočinek (od 13.00 klidové činnosti, individuální práce, zájmové činnosti pro děti, které neusnou)

14.00 – 14.35 postupné vstávání, odpolední svačinka

14.35 – 16.00 odpolední činnosti, individuální práce (za vhodného počasí se činnosti přesouvají na školní zahradu)

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.