GDPR

Ochrana osobních údajů
1. Účel informace
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“ –
informuje Mateřská škola Žádovice, okres Hodonín, příspěvková
organizace ty, jejichž údaje zpracovává (dále jen „subjekty údajů“) o
podmínkách, za jakých jsou zpracovávány osobní údaje.
2. Správce osobních údajů
Tato informace se věnuje případům, kdy správcem Vašich osobních údajů je:
- Mateřská škola Žádovice, okres Hodonín, příspěvková organizace,
- zastoupená paní Ludmilou Jugasovou, ředitelkou školy
- Žádovice 89, 69649 Žádovice
- tel: 606 664 782
- email: mszadovice@ms-zadovice.cz
(dále jen „Škola“). Škola je správcem osobních údajů tehdy, jestliže určuje
účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za stanoveným účelem
jejich shromažďování, zpracování a uchování; za tuto svou činnost je právně
odpovědná.
3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pověřencem pro ochranu osobních údajů byla jmenována na základě
smluvního vztahu společnost:
- Chytré obce s.r.o.
- Sídlo: č.p. 890, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem
- IČ: 09149694
- Zastoupená: Mgr. Pavlem Houškou

Funkci pověřence na ochranu osobním údajů za společnost vykonává:
- Bc. Jakub Borek
- Dolní 241, 696 61 Vnorovy
- Tel: 774 176 001
- Email: borek@chytreobce.cz
- ID: cc5zmhz

Na pověřence se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či
požadavky ke zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.
4. Zásady pro zpracování osobních údajů
Škola považuje ochranu osobních údajů za důležitou a věnuje jí velkou
pozornost. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je
nezbytný pro školy, případně souvisí se službou, kterou na škole využíváte.
Osobní údaje chráníme v maximální možné míře a v souladu s platnými
právními předpisy. Zásady a pravidla při zpracování osobních údajů na škole
upravuj její vnitřní norma nazvaná - GDPR Vnitřní norma mj. stanoví
povinnost všech zaměstnanců při zpracování osobních údajů respektovat
principy a zásady vyplývající z nařízení GDPR, konkrétně:
a) Zásadu zákonnosti, která nám ukládá zpracovávat Vaše osobní
údaje vždy v souladu s právními předpisy a na základě alespoň jednoho
právního titulu.
b) Zásadu korektnosti a transparentnosti, která nám ukládá povinnost
zpracovávat Vaše osobní údaje otevřeně a transparentně a poskytnout
Vám informace o způsobu jejich zpracování spolu s informací o tom,
komu budou Vaše osobní údaje zpřístupněny. Patří sem také naše
povinnost Vás v případech závažného porušení bezpečnosti či úniku
osobních údajů o takové skutečnosti informovat.
c) Zásadu účelového omezení, která nám umožňuje shromažďovat
Vaše osobní údaje pouze za jasně vymezeným účelem.
d) Zásadu minimalizace údajů, která nám ukládá zpracovávat pouze
osobní údaje nezbytné, relevantní a přiměřené ve vztahu k účelu jejich
zpracování.
e) Zásadu přesnosti, která nám ukládá přijmout veškerá rozumná
opatření umožňující nám zajistit pravidelnou aktualizaci či opravu
Vašich osobních údajů.
f) Zásadu omezení uložení, která nám ukládá uchovávat Vaše osobní
údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel, pro který
jsou zpracovávány. Jakmile tedy pomine doba pro zpracování nebo
účel zpracování, Vaše osobní údaje vymažeme nebo je
anonymizujeme, tedy upravíme tak, aby nebyly propojitelné s Vaší
osobou; to se pochopitelně netýká takových osobních údajů, které je
třeba po stanovenou dobu archivovat dle příslušných právních
předpisů.
g) Zásadu integrity a důvěrnosti, nepopiratelnosti a dostupnosti,
která nám ukládá Vaše osobní údaje zabezpečit a chránit před
neoprávněným či protiprávním zpracováním, ztrátou či zničením. Z
těchto důvodů přijímáme četná technická i organizační opatření pro
ochranu Vašich osobních údajů. Současně dbáme na to, aby k Vašim
osobním údajům měli přístup pouze pověření zaměstnanci školy.
h) Zásadu odpovědnosti, která nám ukládá povinnost umět doložit
soulad všech shora vyjmenovaných podmínek.
5. Pro které účely osobní údaje zpracováváme?
Při naplňování svého poslání zpracovává škola osobní údaje pro následující
účely:
a. Vzdělávací činnost
i. Přijímací řízení
ii. Studium
iii. Výuka


c. Administrativa a provoz organizace
i. Personalistika a mzdy (včetně výběrových řízení)
ii. Ekonomika a účetnictví
iii. Správa majetku
iv. Provozní agendy
v. E-infrastruktura (výpočetní a úložné systémy,
počítačová síť, elektronická pošta, hlasová síť)

d. Ochrana majetku a bezpečnost
i. Přístupy do zabezpečených prostor
ii. Bezpečnostní monitoring provozu počítačové sítě
iii. Zpracování bezpečnostních incidentů

e. Komerční činnost
i. Stravovací


f. Informační, poradenská a propagační činnost
i. Weby

6. Kategorie osob, jejichž osobní údaje zpracováváme

Škola zpracovává osobní údaje těchto kategorií osob (subjektů údajů):
a) Zaměstnanci (osoby v pracovně-právním vztahu) a uchazeči o
zaměstnání
b) Děti
c) Uchazeči (osoby účastnící se přijímacího řízení)
d) Externí spolupracovníci
e) Členové orgánů a komisí zřízených školou
f) Smluvní a projektoví partneři, jiní zákazníci

7. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Škola zpracovává jednak osobní údaje poskytnuté přímo jednotlivými
fyzickými osobami (ať již na základě souhlasu nebo na základě jiných
právních důvodů), případně údaje poskytnuté či získané v souladu s právními
předpisy od jiných subjektů či z jiných zdrojů (např. veřejné rejstříky), jednak
také další osobní údaje vytvořené v rámci činností zpracování a nezbytných
pro jejich zajištění. To může zahrnovat následující kategorie osobních údajů:
a) Adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo
narození, rodinný stav, rodné číslo, titul, státní příslušnost, adresa
(včetně elektronické), telefonní číslo, číslo osobního dokladu, podpis
apod.)
b) Popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborná kvalifikace,
znalosti a dovednosti, počet dětí, portrétní fotografie, video/audio
záznam o osobě, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, členství
v zájmových organizacích, trestní bezúhonnost, apod.)
c) Studijní údaje (záznamy o studiu a studijních aktivitách, studijní
výsledky, studijní ocenění)
d) Ekonomické údaje (bankovní spojení, mzda, odměny, poplatky,
závazky a pohledávky, daně apod.)
e) Pracovní údaje (záznamy o práci a pracovních aktivitách,
zaměstnavatel, pracoviště, pracovní zařazení a pozice, pracovní
hodnocení, pracovní ocenění apod.)
f) Provozní a lokační údaje (typicky údaje z elektronických systémů
vztahujících se ke konkrétnímu subjektu údajů – např. údaje o využití
informačních systémů, o datovém provozu a elektronické komunikaci, o
využívání telefonu, o přístupu do různých prostor, záznamy z
kamerových systémů apod.)
g) Údaje o jiné osobě (adresní a identifikační údaje člena rodiny,
manžel/manželka, dítě, partner apod.) – vždy však striktně v souladu se
zásadou minimalizace údajů a striktně při splnění právem stanovených
požadavků
i) Zvláštní kategorie osobních údajů a údaje o trestních
odsouzeních či probíhajících trestních řízeních (citlivé osobní údaje
zachycující informaci o zdravotním stavu, .) - vždy však striktně
v souladu se zásadou minimalizace údajů a striktně při splnění právem
stanovených požadavků8. Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v rámci výše uvedených činností probíhá na
základě odpovídajících právních důvodů. Tyto důvody jsou odlišné pro jednotlivé typy činností, které škola vykonává. Obecně však těmito právem
aprobovanými důvody pro zpracování Vašich osobních údajů jsou:
a) Plnění právní povinnosti vztahující se na správce:
Vaše osobní údaje zde potřebujeme za účelem jejich zpracování pro
splnění naší právem stanovené povinnosti. Jedná se zejména o
zpracování dle Školského zákona, zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu a vývoje z veřejných prostředků; zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce; zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů; zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační
společnosti; zákona 181/2014, o kybernetické bezpečnosti a dalších
právních předpisů.
b) Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve
veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen
správce (týká se případů, kdy škola vystupuje jako orgán veřejné moci,
tj. orgán oprávněný rozhodovat o právech a povinnostech osob,
případně jinak zasahovat do jejich sféry.
c) Plnění smlouvy, provedení opatření před vznikem smlouvy na Váš
návrh:
Vaše osobní údaje zde potřebujeme pro účely uzavření smluvního
vztahu a následného plnění z něj, případně také před uzavřením
smlouvy (mj. pro přípravu smlouvy).
d) Souhlas subjektu údajů:
Souhlas, který jste nám udělil ke zpracování Vašich osobních údajů pro
jeden či více konkrétních účelů.
e) Oprávněný zájem správce, který spočívá zejména v:
− ochraně majetku,
− zajištění bezpečnosti počítačové sítě a informací.

9. Předávání osobních údajů
Za účelem naplnění zákonných povinností může škola předat vybrané osobní
údaje určeným subjektům (například orgánům veřejné moci). Toto obdobně
platí i pro případy, kdy zmocnění pro předání osobních údajů vně školy je
dáno individuálními souhlasy subjektů údajů.
10. Doba uchování osobních údajů
Údaje se uchovávají pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k dané
činnosti zpracování osobních dat a v souladu s platným skartačním plánem
jsou pak zlikvidována nebo archivována. Osobní údaje, které zpracováváme
s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl
souhlas udělen.
11. Uplatnění práv subjektu údajů
Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z GDPR. Každý
zaměstnanec školy je povinen přijmout žádost Vás jakožto subjektu údajů
zpracovávaných školou, kterou hodláte realizovat některé ze svých práv dle
čl. 15 - 22 GDPR. Žádost dle čl. 15 -22 GDPR jste oprávněni také zaslat pověřenci pro ochranu osobních údajů. Před zpracováním žádosti má škola
právo a povinnost ověřit identitu žadatele. Vaše žádost bude vyřízena
zpravidla bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtách stanovených GDPR.
12. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů
dozorovému úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště,
místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto
dozorovým úřadem tak zpravidla bude Úřad na ochranu osobních údajů.
Kontakt:
Úřad pro ochranu osobních údajů
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: www.uoou.cz