PŘÍLOHY K USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Informace k usnesení vlády o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

Určeno pro:

1. kraje a hl. m. Praha

2. obce (příp. svazky obcí) - zřizovatele určených škol a školských zařízení (prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy)

3. určené školy a školská zařízení (prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy)

Kontaktní osoba na MŠMT zajišťující metodické vedení a koordinaci výkonu tohoto vládního usnesení:

Jan Mušuta – ředitel odboru řízení a rozvoje vzdělávání MŠMT

Email: jan.musuta@msmt.cz

Telefon: 774 886 251

 Vláda nařídila usnesením ze dne 15. 3. 2020 č. 219 v souladu s krizovým zákonem hejtmanům a primátorovi hl. m. Prahy, aby s účinností od 17. března 2020 6:00 hod. v místech potřeby určili školu nebo školské zařízení veřejných zřizovatelů k vykonávání péče o děti ve skupinkách nejvýše 15 dětí ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci

- bezpečnostních sborů,

- obecní policie,

- poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví,

- příslušníci ozbrojených sil,

- a dále zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

Povinnosti kraje a hl. m. Prahy:

1. zjišťovat potřebu zajištění takové péče u příslušných zaměstnavatelů výše uvedených profesí

Doporučujeme se v první fázi spojit jak s dotčenými zaměstnavateli, tak s obcemi, jelikož někteří zřizovatelé již k určitým formám omezeného provozu pro vybrané profese přistoupili. Bude vhodné na nastavený režim navázat a nevytvářet nový.

Určení školy nebo školského zařízení je potřebné tam, kde není péče o děti výše uvedených profesí v době výkonu práce zajištěna a osoby vykonávající tyto profese nemohou být z tohoto důvodu v práci.

 2. určit jednu nebo více škol nebo školských zařízení k výkonu takové péče

Zohlednit je potřebné zejména územní blízkost do bydliště anebo do zaměstnání a také kapacitu budovy a počtu zaměstnanců škol nebo školských zařízení. Určit je možné jakékoliv školy nebo školská zařízení zřízené krajem, obcí nebo svazkem obcí. Určeno může být jak jedno zařízení, tak větší počet.

V případě, že určená škola nebo školské zařízení nemá školní jídelnu, která by zajišťovala stravování, určí kraj nebo hl. město Praha také školní jídelnu zajišťující stravování pro děti v péči určené školy nebo školského zařízení.

V rámci určení školy nebo školského zařízení je také možné určit i jiné místo nebo místa výkonu péče o děti – například sídlo zaměstnavatele výše uvedených profesí, pokud s tím zaměstnavatel souhlasí. Místo je tedy možné určit i mimo místa poskytovaného vzdělávání a služeb zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení.

3. určit, o děti jakých zákonných zástupců bude určená škola nebo školské zařízení pečovat a v jakém rozsahu zejména časovém

Určení bude mít zpravidla podobu výčtu konkrétních zaměstnavatelů a časového rozsahu, kdy bude škola nebo školské zařízení péči zajišťovat. Časový rozsah musí odpovídat potřebě zaměstnanců – zákonných zástupců - tak, aby mohli vykonávat své povolání.

Kraj a primátor hl. m. Prahy zajistí, aby zaměstnavatelé předali (a to buď jejich prostřednictvím nebo napřímo) určené škole nebo školskému zařízení údaje o jednotlivých dětech, o které má zařízení pečovat - minimálně v rozsahu jméno a věk dítěte. Jinak řečeno zaměstnavatelé předají (kraji, hl. m Praze nebo za jejich koordinace přímo určenému zařízení) jmenný seznam dětí s uvedením věku, které tím přihlásí do péče určené školy nebo školského zařízení.

4. sdělit určení příslušné škole nebo školskému zařízení a zřizovateli

Kraj oznámí určené škole nebo školskému zařízení, že bylo určeno, a sdělí mu rozsah péče, kterou bude zajišťovat a zajistí předání jmenného seznamu dětí.

5. zajišťovat informovanost určené školy nebo školské zařízení a zřizovatele

Koordinovat určená zařízení a komunikaci mezi zaměstnavateli a určenými školami nebo školskými zařízeními.

6. informovat MŠMT bez zbytečného odkladu po určení školy nebo školského zařízení o tom, jaké školy nebo školská zařízení určil a jaký je rozsah určené činnosti podle bodu 3 a případné změny v těchto údajích na email: jan.musuta@msmt.cz. Informace kraj předá v rozsahu a formě podle tabulky, která je přílohou této informace.

 V případě, že určená škola nebo školské zařízení nemá dostatek zaměstnanců na zabezpečení péče, nabízí se několik řešení:

- určit další školu nebo školské zařízení a děti rozdělit,

- určit další školu nebo školské zařízení s tím, že zaměstnanci tohoto dalšího určeného subjektu budou vykonávat péči v budově prvního určeného zařízení nebo na jiném

určeném místě. Pozn.: nadřízeným bude v tomto případě stále ředitel školy, ve které mají uzavřenou svou pracovní smlouvu.

Povinnosti určené školy nebo školského zařízení

Vykonávat péči svými zaměstnanci spočívající zejména ve

- vhodné výchovně vzdělávací činnosti,

- dozoru a dohledu,

- stravování (za tím účelem může být v provozu školní jídelna),

- vedení základní evidence docházky dětí.

Všechny aktivity a péči je nutné vykonávat ve skupinách maximálně 15 dětí. Různé skupiny nesmí přicházet do styku při žádných činnostech. Počet dospělých není omezen, ale měl by být obdobný jako při běžné činnosti škol a školských zařízení.

O jaké konkrétní děti musí škola nebo školské zařízení pečovat plyne z rozhodnutí kraje nebo hl. m. Prahy (viz výše povinnosti kraje a hl. m. Prahy bod 3 a 4) a z jmenného seznamu, který je určené škole nebo školského zařízení předán.

Úplata se v tomto případě nehradí, a to ani za stravování.

Péče vykonávaná školským zařízením není standardní činností v režimu školských předpisů. Obecná pravidla pro činnost škol a školských zařízení včetně stravování se uplatní pouze přiměřeně.

Výkon práce pedagogických pracovníků je v tomto případě výkonem práce podle jejich pracovní smlouvy a uplatňují se předpisy pro rozsah přímé a nepřímé pedagogické činnosti dle standardní právní úpravy a další pracovně právní předpisy. Ředitel může nařídit práci přesčas.

Na určené školy nebo školská zařízení (respektive na děti, o které budou pečovat) se nevztahuje v rozsahu výše uvedených povinností usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 201 o zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách nebo školských zařízeních, jelikož usnesení vlády ze dne 15. 3. 2020 je k dříve přijatému obecnému usnesení speciální – jde o výjimku z pravidla o zákazu osobní přítomnosti žáků.

Povinnosti zřizovatelů určených škol nebo školských zařízení

Poskytovat součinnost za účelem plnění úlohy určené školy nebo školského zařízení a zajišťovat potřebné provozních výdaje (i zde platí § 180 a 182 školského zákona, které stanoví povinnost hradit výdaje škol a školských zařízení mimo ty hrazené ze státního rozpočtu).

Ošetřovné

Zákonní zástupci dětí ve věku od 3 do 10 let výše uvedených profesí, pro které kraj nebo primátor hl. m. Prahy určí školu nebo školské zařízení, nemají nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy).

 MŠMT, 16. 3. 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ

 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

 

ze dne 15. března 2020 č. 219

o přijetí krizového opatření

 

 V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. e) krizového zákona

 

Vláda nařizuje

 

1. s účinností od 17. března 2020 6:00 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení,

 

2. vykonávat péči o děti podle bodu 1 ve skupinách po nejvýše 15 dětech,

 

3. ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy informovat a metodicky vést kraje a hlavní město Prahu v procesu zajišťování vykonávání péče podle bodu 1,

 

4. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy informovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o přijatých opatřeních v tomto směru,

 

5. obcím s rozšířenou působností a zřizovatelům určených škol a školských zařízení poskytovat veškerou potřebnou součinnost hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy v procesu zajišťování vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let.

 

Provedou:

 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy,

 

hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy,

 

určená škola nebo školské zařízení,

 

zřizovatelé určených škol a školských zařízení,

 

starostové obcí s rozšířenou působností.

 

 

 

 Ing. Andrej Babiš

 

předseda vlády

ZÁPIS DO MŠ

Zápis dětí

k předškolnímu vzdělávání

 do Mateřské školy Žádovice pro školní rok 2020 - 2021

 proběhne ve středu 13. 5. 2020 v budově mateřské školy

v době od 16.00 do 17.00 hodin.

 Při zápisu předloží zákonný zástupce potřebné doklady:

  Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte na předtištěném formuláři. Žádost lze od 1.4.2020 vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout

na www.ms-zadovice.cz

Ø Rodný list dítěte

Ø Průkaz totožnosti zákonného zástupce

ŠKOLNÉ

Platby školného šk. rok 2019 / 2020

 7.4.2020

 

5.5.2020

 

2.6.2020

KERAMICKÝ KROUŽEK

Rozvrh:

Říjen 2019 – duben 2020, 1x za 14 dní,

vždy ve čtvrtek dopoledne.

Termíny:

12.3. 26.3.

8.4. (středa) 22.4.

Děti budou potřebovat zástěrku nebo nějaké volnější triko.

Kurzovné: upřesníme během zář

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Naše škola se zapojuje do soutěže ve sběru starého papíru,

kterou pro školy pořádá EKOR, s.r.o. Kyjov vždy od 1. 9. do 31. 5.

Tři nejlepší sběrači ze školy obdrží od pořadatele dárek,

nejlepší škola obdrží finanční obnos nebo hodnotný dárek

a škola, která v přepočtu na žáka nasbírá nejvíc,

dostane peněžní odměnu 3 000,- Kč.

Už několikrát po sobě to byla právě naše škola.

 Peníze získané ze sběru jsou věnovány dětem na dofinancování školních akcí, učebních pomůcek apod.

 Starý papír můžete nosit během celého školního roku,

ukončení sběru starého papíru v naší škole je 22. 5. 2020,

abychom stačili soutěž vyhodnotit a nahlásit na EKOR

a následně EKOR stačil do konce školního roku rozdat ceny.

 Děkujeme všem rodičům, kteří touto cestou škole pomáhají.

Sběr vážíme na mincíři, proto vás prosíme, abyste velké krabice svazovali špagátem. Také stačí sběr doma svážit a ve škole jen nahlásit počet kil.

Děkujeme za pochopení.